top of page
Confined spaces.jpg

Celostne rešitve za varnost v utesnjenih prostorih

Področje varnosti in zdravja pri delu je zelo široko ter zajema bolj ali manj nevarna okolja in situacije. Med bolj nevarne situacije in okolja se vsekakor štejejo vstopi oseb v t.i. utesnjene prostore.

Kaj je utesnjen prostor?

Med utesnjene prostore štejemo vse prostore, ki niso bili nujno mišljeni za vstop ljudi, so pa vseeno dovolj veliki in dostopni, da vanje lahko vstopi človek z namenom opravljanja določenih del. Značilno za utesnjene prostore je tudi, da imajo omejene možnosti za vstop in izstop ter niso namenjeni stalni oz. dalj časa trajajoči prisotnosti ljudi.

Najbolj tipični predstavniki utesnjenih prostorov

 • cisterne,

 • rezervoarji,

 • silosi,

 • zalogovniki,

 • kompresijske posode,

 • posode za shranjevanje materialov v rinfuzi,

 • podzemni zalogovniki,

 • izkopi,

 • jaški,

 • predori,

 • deli zgradb brez oken in majhni prostori, kot so stikališča ohišja delovne opreme, cevovodi, kotli, dimniki, votli nosilci konstrukcij itd.

Kaj dela utesnjene prostore nevarne?

Utesnjeni prostori se smatrajo za nevarne, kadar:

 • Je ali bi lahko postala atmosfera znotraj njih človeku nevarna.

 • Vsebujejo material, ki bi lahko ujel človeka in ga tako postavil v nevarno situacijo.

 • Obstaja možnost vdora materiala v prostor.

 • Imajo konusno dno, zaradi česar bi lahko človek v primeru zdrsa bil ujet ali stisnjen, kar bi lahko povzročilo zadušitev.

 • Vsebujejo naprave z možnostjo nevarnih gibanj.

 • Imajo ali bi lahko imele prisotne nevarne energije.

 • Obstaja možnost pomanjkanja kisika.

 • Vsebuje ali bi lahko vsebovalo vroče in/ali hladne medije.

 • Druge nevarnosti.

Kako preprečiti tveganja?

 • Tveganja je potrebno s tehničnimi, organizacijskimi in individualnimi ukrepi spraviti na sprejemljivo raven ali jih eliminirati.

 • Potrebno je izvesti tehnične ukrepe, ki bodisi zmanjšujejo nevarnost ali celo nadomestijo potrebo po vstopu. 

 • Potrebno je organizirano pristopati k izvedbam vstopov z dovoljenji, navodili, nadzorom ipd. 

 • Potrebno je zagotoviti osebno varovalno opremo, ki v primeru, da je vstop neizbežen in so nevarnosti še vedno prisotne, še vedno zagotavlja varen vstop v utesnjen prostor.

Kako preprečiti tveganja v utesnjenih prostorih
Nevarnosti utesnjenih prostorov

Naše storitve in rešitve

Številni načini in ukrepi za zagotavljanje varnosti zahtevajo določena znanja, ocene in priprave. Kot vedno lahko za svojo varnost največ naredijo ogroženi sami v sodelovanju s svojimi nadrejenimi in službo VZD. Nexum se lahko vključi pri naslednjih aktivnostih:

Razvoj programa oz. pravilnika

Naši strokovnjaki skupaj z odgovornimi osebami naročnika oblikujejo program, ki je prirejen za naročnikovo dejavnost, načine dela in specifike. Program je nato osnova za vse nadaljnje aktivnosti v smeri zagotavljanja varnosti pri vstopanju v utesnjene prostore.

Razvoj programa, pravilnika

Izvedba kakovostnega šolanja z izkušenimi predavatelji

V Nexum-u se strokovnjaki trudijo na čim bolj učinkovit način prenesti svoje znanje in izkušnje na vse, ki sodelujejo pri tveganem početju vstopanja v utesnjene prostore. Izobraževanja izvajamo na teoretičnem in praktičnem nivoju, najraje na lokaciji naročnika, kar zagotavlja najboljši prenos teoretičnega znanja v prakso.

Izvedba šolanja

Izdelava rešitev in navodil za posamezne postopke

Zaradi specifik posameznih utesnjenih prostorov je priporočljivo, da se na podlagi izdelane rešitve za vsak postopek posebej izdela navodila za vstopanje z vsemi obveznostmi in omejitvami.

Izdelava rešitev in navodil

Izdelava dokumentacije

V sodelovanju z odgovornimi osebami naročnika izdelujemo ali dodelujemo obstoječo dokumentacijo z namenom zagotavljanja pravilnih izvedb postopkov vstopov v utesnjene prostore.

Pomoč pri izbiri in dobava potrebne opreme

Za potrebe šolanj in pregledov Nexum uporablja zgolj preverjeno opremo. Takšno svetujemo tudi svojim naročnikom. Pravilno izbrana oprema ščiti zaposlene in učinkovito zmanjšuje stroške. Tipično se za obvladovanje tveganj pri vstopanju v utesnjene prostore uporabljajo naslednje kategorije opreme: naprave za detekcijo prisotnosti nevarnih plinov, oprema za dihanje oz. dovod zraka v utesnjene prostore, oprema za reševanje, oprema za označevanje in opozarjanje, oprema za preprečevanje vstopa, osebna varovalna oprema.

Pregledi

Ker želimo, da sistem deluje, ga moramo periodično nadzorovati. V ta namen nudimo temeljite preglede postopkov, izvajanja, dokumentacije, znanja zaposlenih in stanja opreme.

Izdelava dokumentacije
Pomoč pri izbiri in dobava opreme
Pregledi

Vse te storitve opravljamo profesionalno, z občutkom za specifike, potrebe in zmožnosti posameznega naročnika. Nudimo opremo številnih proizvajalcev različnih cenovnih razredov, ki jo strankam nudimo na osnovi pogovora o aplikacijah, zmožnostih in potrebah. 

Nexumove storitve in rešitve
bottom of page